Даренията за борбата с COVID-19 стигнаха 14 млн. лв.

03.04.2020 | Анализи, Новини

За по-малко от три седмици от началото на извънредното положение в България фирми, фондации и отделни граждани дариха общо почти 14 млн. лева за борбата с COVID-19.

Български дарителски форум предлага кратък обзор на даренията за справяне с разпространението на коронавируса в страната. Източници на обобщената информация са публикации в онлайн издания на национални и местни медии, сайтовете на сдружението на общините в България, търговските камари, както и публикации в социални медии към 1 април 2020 г.

Обща информация

✦   Обем дарени средства

Общият обем дарени средства в пари и материали за борба с COVID-19 в България е 13,9 млн. лева.

За първите две седмици от обявяване на извънредното положение бяха дарени 5,3 млн. лева, а в последната седмица –  8,6 млн. лева.

✦   Дарители

Дарителите  са компании, физически лица, фондации, които даряват директно на болници, Министерството на здравеопазването и общини. Отделно фирми и граждани обединяват усилия в дарителски кампании.

Разпределение на средствата по източници на дарения

Съотношението на дарените средства по източници спрямо общия обем се запазва в сравнение с анализа на дарителството на БДФ за първите 10 дни от извънредното положение. Наблюдава се лек ръст на даренията, направени в рамките на дарителски кампании, често на ниво община.

✦   Предназначение на дарените средства

Запазва се тенденцията дарителите да предоставят средства за  апаратура, материали и консумативи, необходими за борбата с вируса. Над 90% от даренията са насочени към болници. Ако в началото на кризата даренията в по-голямата си част бяха насочвани директно  към националните болници, където се полагат грижи за заразените с вируса, то сега значима част от общия обем дарени средства е за общински здравни заведения или общински фондове.

▶   Тенденции:

▷   Все повече компании, фондации и физически лица даряват повече от веднъж.

▷   Увеличава се дарителската активност на местно ниво в полза на общински болници и социални институции.

▷   Възникват потребности от подкрепа и все повече инициативи на местно ниво за всички уязвими групи хора в т.ч. самотноживеещи пенсионери, бездомни, деца, младежи и възрастни с увреждания, самотни родители и др.

Освен че се даряват пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност. Някои от тях са:

▸   „Да хакнем кризата в България“ – хакатон за събиране на идеи за справяне с кризата;

▸   инициатива на Американското посолство в България и фондация „Америка за България“ за предоставяне на парична помощ на физически лица, бизнес и неправителствени организации;

▸   онлайн платформа за набиране на доброволци Dobrovolets.bg;

▸   онлайн чат на Български червен кръст за първа психологическа помощ;

▸   денонощни консултации и подкрепа за жертви на домашно насилие на телефон 070040150 в рамките на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;

▸   „Ще се справим заедно“ – инициатива за обмен на добри практики между неправителствени организации в социалния сектор и координирана доброволческа помощ на местно ниво.

На фона на голямата дарителска активност  на този етап извън фокуса на дарителското внимание остават важни проблеми, които възникват или се изострят поради кризата:

▸   В уязвимите групи се увеличава рискът от изоставяне на деца поради бедност.

▸   Заради продължителната домашна изолация расте броят на жените и децата, жертви на насилие.

▸   Обострят се съществуващи и възникват нови психични разстройства.

▸   Деца и възрастни с увреждания и постоянна нужда от рехабилитация са принудени да прекъснат лечението си;

▸   Прекалено дълго се отлагат планови операции и лечения в чужбина.

▸   Повишава се рискът за живота и здравето на бездомните хора.

▸   Липсата на достатъчно технически средства и достъп до интернет на значителна част от учениците възпрепятства пълноценното им включване в дистанционното образование.