Препоръки на БЦНП за организационни мерки в извънредното положение

19.03.2020 | Новини

В помощ на гражданските организации, които трябва да продължат своята работа в условията на извънредно положение, Български център за нестопанско право обобщи най-често задаваните въпроси, свързани със спазването на срокове по закон или в изпълнение на договори с донори.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

При изпратена покана за провеждане на общо събрание (ОС) на сдружението с насрочена конкретна дата препоръката е да се планира ново общо събрание. Ако решенията са неотложни, организацията следва да премине към дистанционно провеждане на заседанието на ОС чрез осигуряване на присъствието на неговите членове чрез двустранна връзка (телефон, скайп или друг инструмент). Всеки един от членовете на ОС се уведомява писмено, че ОС ще се проведе дистанционно, като се посочва и как точно (скайп връзка или друг онлайн начин), като е необходимо писмено потвърждение от членовете, че са информирани за тази промяна.

Описаната ситуация с провеждане на ОС на сдружение може да се приложи аналогично за провеждане на заседание на върховния орган на фондация.

ПЛАНИРАНИ ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

Ако форматът на събитието (например обучение) позволява то да се проведе онлайн, препоръчителен е този вариант. Ако онлайн форматът не е приложим, събитието следва да се отложи за неопределено време.

Когато събитието е в изпълнение на дейност по договор, има два варианта – спиране изпълнението на договора или разваляне на договора поради непреодолима сила (т.нар. форсмажор).

Стъпки за отлагане на дейностите по договор:

1. писмено съобщение до донора/възложителя, в което се описват причините, поради които не може да се проведе събитието, и се иска удължаване срока за изпълнение на проекта/договора (поне до края на годината); ако е необходимо, се прави промяна в плана на дейностите и индикаторите на конкретната дейност по проекта и това се уговаря с донора.

2. сключване на анекс към договора за безвъзмездно финансиране/услуга (или друго подходящо – например искане за промяна в дейности/бюджет), с който да се уреди нов период за провеждане на конкретното събитие поради настъпилите непредвидени обстоятелства. Това е най-добрият начин за уреждане на двустранните взаимоотношения;

3. разваляне на договора – като крайна стъпка.

В случай че договорът е изключително за провеждане на конкретното събитие в този период на обявено извънредно положение и то трябва да се проведе на живо, като не е възможно неговото отлагане, то има невъзможност за изпълнение на договора, от която ще настъпи разваляне на договора по право. В този вариант организацията няма да получи уговореното плащане, но няма да дължи и неустойки за неизпълнението.

В случай че проектът/договорът включва и други дейности, чието изпълнение продължава, то невъзможността е само частична – за конкретното/ите събитие/я. В този случай другата страна може да иска съответно намаляване на своето задължение (на предвиденото плащане) или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение.


Пълния текст на препоръките към НПО можете да прочетете на сайта на БЦНП.