Фонд „Активни граждани“ ще финансира граждански организации

11.08.2020 | Новини

Фонд „Активни граждани България“ ще подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в условията на кризата, предизвикана от коронавируса. Като част от Схемата за малки инициативи фондът ще осигури до 10 000 евро безвъзмездна помощ за реализацията на всеки смислен проект в шестте тематични приоритета на програмата.

Те са „Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост“; „Подкрепа за правата на човека“; „Овластяване на уязвими групи“; „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“; „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“; „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“.

Проектни предложения се приемат до 17 часа на 10 септември т.г. Допустими кандидати са всички неправителствени организации, включително тези, които вече изпълняват проекти по фонд „Активни граждани България“.

Всички подробности и изисквания във връзка с подаването на проектни предложения по мярката могат да бъдат намерени на страницата на фонд „Активни граждани България“.