Обзор на законодателния процес 2019

28.03.2020 | Нормативна рамка

Обзор на цялостния законодателен процес през 2019 година от интерес за Българския дарителски форум

Документът представя обзор на цялостния законодателен процес в България през 2019 година, който е от интерес за членовете на БДФ – фондации и компании – дарителски организации.

За 2019 година са приети общо 112 закона, от общо внесени 198. Прави впечатление, че първоначалните проекти включват спорни и в някои случаи изключително крайни предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство, включително в ключови основни закони. Наблюдава се липса на задълбочена оценка на въздействие на законодателството, а когато законопроектът е внесен от отделни народни представители, изцяло липсва спазване на задължението за качване на сайт за обществено обсъждане от вносителя в едномесечен срок, предхождат внасянето. Това задължение е вменено на всеки вносител по Закона за нормативните актове, но на практика, тъй като в закона е посочен Портала за обществени консултации, на който Министерски съвет следва да качва проектите си, единствено това законово изискване се спазва. Въпреки противоречивите предложения, въз основа на широкото обществено внимание и активна позиция на гражданското общество, в крайна сметка повечето от спорните и противоречиви предложения отпадат.
През посочения период БДФ е осъществил мониторинг и на редица други нормативни актове, качени както на сайта за обществени консултации, така и на отделните министерства. Осъществен е мониторинг на всички решения на Министерски съвет, но също така и на множество други документи, които изхождат от държавните институции, включително например на Студентската програма за законодателни проучвания на Народното събрание, с чиито доклад беше направен краен и изключително притеснителен опит да се наложи изводът, че лицата, които са заети в юридическите лица следва да отговарят по същия начин, както и лицата, които заемат висши държавни постове, на което БДФ реагира остро.

Пълния текст на обзорния материал прочетете ТУК

 


Материалът е разработен в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че настоящата публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.