БДФ свиква годишно Общо събрание през август

23.07.2020 | Актуално, Новини

На 25 август 2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе Общо събрание на сдружение „Български дарителски форум” (БДФ), свикано по инициатива на Управителния съвет на БДФ на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на сдружението на редовно заседание, проведено на 2 юли 2020 г.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне, обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2019 г.
2. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за дейността през 2019 г.
3. Обсъждане и приемане на промени в състава на УС.
4. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на БДФ през 2020 г.
5. Представяне, обсъждане и приемане на Годишен бюджет за дейността на БДФ през 2020 г.
6. Представяне, обсъждане и приемане на Стратегия за дейността на БДФ за периода 2020 – 2024 г.
7. Представяне, обсъждане и приемане на промяна на размера на членския внос в БДФ.
8. Други.