Юридическите лица обявяват реалните си собственици до края на май т.г.

18.01.2019 | Новини

Гражданските организации с оборот над 20 хил. лв. въвеждат новите правила срещу изпирането на пари до 8 май т.г.

Всички юридически лица, включително неправителствените организации, са длъжни да обявят в Агенцията по вписванията своите действителни собственици до края на май т.г. Предстои Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Агенцията по вписванията да публикуват указания за това кои лица се определят като действителни собственици на нестопанските организации.

Това и още задължения произтичат от Правилника за прилагане на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародван в „Държавен вестник“ на 8 януари т.г. В него е обособен специален раздел за юридическите лица с нестопанска цел.

Новият закон облекчава изискванията към неправителствените организации. Задължени да направят оценка на риска и да разработят вътрешни правила за борба с прането на пари имат само организациите с оборот над 20 хил. лв. Същите изисквания важат обаче и за НПО, които преценят, че съществува риск чрез тях да се перат пари или да се финансира тероризъм.

До 8 май т.г. тези два вида граждански организации трябва да направят оценка на риска и да създадат или преработят вече съществуващите си вътрешните си правила в съответствие с новия ЗМИП.

В обнародвания вече Правилник за прилагане на ЗМИП са посочени рискови фактори и източници на информация. Предстои ДАНС да разпространи на интернет страницата си критерии за изготвяне на оценка на риска, както и примерни вътрешни правила.

Подробности за новите изисквания към юридическите лица с нестопанска цел можете да прочетете на сайта на Българския център за нестопанско право, както и в самия Правилник за прилагане на ЗМИП.