Граждански организации искат равнопоставеност в органите за управление на „Натура 2000“

08.02.2019 | Новини, Становища

Група неправителствени организации и мрежи с над 120 членове от цялата страна, сред които и Български дарителски форум, настояват за равнопоставена представителност на гражданския сектор в органите за управление на мрежата „Натура 2000“ и защитените зони.

Те заявяват това в становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В проектозакона се предвижда създаването на Национален консултативен съвет за мрежата Натура 2000 към министъра на околната среда и водите и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на защитените зони. Формулировките на текстовете в съответните параграфи на документа обаче боравят с несъществуващи в правния мир понятия, не включват важни елементи от структурирането на такива органи като брой членове и квоти за участие. Така те предпоставят субективно тълкуване, което би рефлектирало върху работата и ефективността на съветите и комитетите, смятат неправителствените организации.

Освен това текстовете в ЗИД на ЗБР не обясняват какви неправителствени организации биха могли да се включват в съветите и комитетите и по какви критерии. В същото време обаче поставят неотносими към сферата изисквания като „национален мащаб“ и наличие на членска маса.

Подписалите становището граждански организации предлагат конкретни критерии и механизми за включване на сектора в органите за управление по ЗБР. Можете да ги видите в пълния текст на становището тук