Търсят се новите граждански лидери

01.03.2019 | Новини

„Работилница за граждански инициативи“ приема кандидати за участие  в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери до 15 март 2019 г.

Инициативата ще подкрепи развитието на 60 нови лидери на граждански организации в следващите 6 години. Участниците в проекта ще получат достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални неправителствени организации, журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти.

Конкурсът е насочен към представители на граждански организации на възраст до 35 години и с опит в гражданска организация между една и три години. Участието в него става чрез изпращане на необходимия пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: gb.ig1719106949rf@sr1719106949uknok1719106949 в срок до 15 март 2019 г. Подробни указания за кандидатстване вижте тук.

Участниците в обучението ще бъдат избрани от екипа на ФРГИ въз основа на следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция –  ако кандидатът владее английски език, има опит в управлението на проекти и е представител на НПО от необлагодетелстван географски район / или НПО, създадено от представители на уязвими групи.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от конкурса до 22 април 2019 г.

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира от фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.