Дарителство за промяна: проект за ефективни и устойчиви партньорства между български НПО, бизнес и институции

14.11.2019 | Новини

 

От месец ноември 2019 г. в рамките на 18 месеца Български дарителски форум ще работи по проект „Дарителство за промяна“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът е основат на убеждението, че дарителството е форма на взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна.

Чрез проекта БДФ ще работи за изграждане на разбиране в НПО,
бизнес и институции, че дарителството не е самоцел, а механизъм на взаимодействие, споделяне на ценности, цели, подходи, ресурси и отговорнст.

Акцент в планираните дейности е менторска програма за избрани български НПО, чрез която БДФ ще предостави експертна подкрепа за гражданските организации да развитят умения занови партньорства с бизнеса и институциите, както и да популяризират по-добре резултатите от работата си. Така проектът ще допринесе за повишаване на доверието към НПО и постигане на повече финансова независимост. Бизнес партньорите ще преосмислят социалноотговорните си стратегии и ще оптимизират дарителските си инвестиции. Повече институции на национални и местни власти ще разбират ползата от сътрудничеството с гражданските организации и частните дарители и ще подкрепят работата им в името на обществения интерес, когато изготвят нормативни документи и инициативи.

Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.