Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

29.05.2017 | Новини, Становища

На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Въпреки настъпилите промени в международните стандарти и европейското право (които всъщност налагат приемането на нов закон), българските институции, изработили проектозакона, изпускат една съществена промяна, а именно – използването на подход, основан на оценката на риска и прилагането на мерки, съизмерими с установените рискове.

Без да бъде приложен този подход, включването на всички ЮЛНЦ като задължени лица по новия закон и засилването на мерките, които те следва да прилагат при работата със своите партньори, остава необоснован.

Предвидените в законопроекта задължения на ЮЛНЦ включват:

Приемането на Вътрешни правила, като ДАНС ще разработи примерни такива, които ще бъдат задължителните минимални стандарти, а не само пример как да изглеждат такива правила (както би трябвало да бъде с едни примерни правила). Освен това, съдържанието на тези „примерни“ правила не е законово уредено, което създава риск то да бъде доразвито от страна на ДАНС и да включва още допълнителни изисквания, които ще бъдат без законово основание;

Идентифициране на своите клиенти (за ЮЛНЦ това означава и дарители): физическите лица – с копие на личната им карта; юридическите лица – с копие на актуално състояние или друг документ, както и идентифициране на представляващите ги – отново с копие на лична карта;

Идентифициране действителния собственик на юридическите лица-клиенти;
– Идентифициране произхода на средствата, които получават;
– Определяне дали техните клиенти действат от собствено име или за сметка на трето лице;
– Извършване на собствена оценка на риска и т.н.

До 9 юни можете да:
– Подкрепите подготвеното от БЦНП, Национална мрежа за децата, Форум гражданско участие, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Европейски институт и Център за изследване на демокрацията становище като изпратите имейл на gro.l1718367014ncb@o1718367014fni1718367014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gro.l1718367014ncb@o1718367014fni1718367014 с посочени име на организацията и на представляващия,  за да станете една от подписалите го организации;
– Напишете коментар или становище на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2676 или го изпратете на gb.sn1718367014ad@di1718367014f1718367014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gb.sn1718367014ad@di1718367014f1718367014.

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари