Не се въвежда нов режим за достъп до училищата

09.12.2017 | Новини

Неправителствените организации няма да се ползват с нов, по-различен достъп до училищата. Това решиха Министерството на образованието и науката и представители на граждански организации в съвместна среща.
Двете страни обединяват усилията си за съвместна работа в най-добрия интерес на детето при спазване на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и училищното образование и застават обединени зад общи принципи:

Взаимно зачитане на законово регламентираното право на автономия на училищата и правото им да определят партньорите, с които работят, както и уважаване на правото на директорите и училищата да организират дейностите и проектите по законосъобразен начин в интерес на безопасността на живота и здравето на децата и учениците;

Зачитане на правото на мнение на родителите и децата за участие в дейности, срещи и проекти;

Недопускане на религиозна и политическа пропаганда в училище.

Директорите на училищата отговарят за осигуряването на здравословна и безопасна среда за обучение и осъществяват взаимодействие с представители на организации и общности. При необходимост могат да потърсят подкрепа от МОН и РУО. На това споразумение могат да се позоват участниците в предучилищното и училищното образование.

МОН оценява високо партньорството с неправителствения сектор и иска то да продължи в конструктивен дух, както и досега. Сътрудничеството с неправителствените организации предлага на децата, педагогическите специалисти и родителите достъп до различни форми на подкрепа и обогатява образователния процес и ползотворното партньорство на всички участници в него. Чрез съвместните дейности в училище гражданските организации допринасят за постигане на целите на предучилищното и училищното образование, включително подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта му, потребностите и интересите му; развиване на умения у учениците за реализация в живота и за активно гражданство; придобиване на компетентности за прилагане на принципите на устойчивото развитие, на демокрацията и правовата държава; формиране на толерантност и уважение към етническата, националната и религиозната идентичност на всеки гражданин.

Неправителствените организации се ангажират при работата си в училище с прилагане на етичните правила и на Конвенцията за правата на детето на ООН, както и да спазват всички разпоредби на директора на съответното училище  при провеждане на срещи, обучения и събития с учeници.

Страните се споразумяха, че през м. януари 2018 г. ще бъде проведена среща между представители на МОН, регионални управления по образование, директори на училища и експерти на неправителствени организации с цел оптимизиране на съвместната работа и обсъждане на конкретни мерки за подобряване на взаимноизгодното партньорство.

Пълен текст на становището