Възможност за студентска практика във Фондация „Елизабет Костова“

18.04.2017 | Новини

Фондация „Елизабет Костова“ набира студенти на практика за следните позиции:

✓ Асистент Комуникация и социални медии (60 часа):
Ако имате интерес в областта на връзките с обществеността (PR), писането в кратки форми, искате да съдействате в създаването на рекламна кампания за социалните медии, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по журналистика и медии, връзки с обществеността, творческо писане и филологически специалности ще бъдат разглеждани с предимство.

✓ Асистент Организиране и анализ на събития (80 часа):
Ако искате да придобиете или усъвършенствате уменията си в организиране на културни събития и анализ на резултата от провеждането им, тази позиция е за вас. Кандидатури на студенти по културология и културен мениджмънт ще бъдат разглеждани с  предимство.

Моля, изберете и отбележете във въпросника позицията, за която кандидатствате. Ако кандидатствате за двете позиции, моля, обосновете избора си във въпросника.
Всеки практикант ще получи таблет, осигурен от Мтел.

Информация за организацията:

Фондация „Елизабет Костова“ e създадена през 2007 г., с мисия за подкрепа развитието на съвременната българска литература и българските писатели.

Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.

Активни за периода проекти:
Ателие по превод (29-31 май 2017), Созополски семинари (8-12 юни 2017) и СтолицаЛитература (12-16 юни 2017).

Планирани задачи и дейности:
Конкретните задачи и дейности на двамата практиканти, в зависимост от позицията, ще бъдат организирани в три основни сфери на работа, свързани с етапите на подготовка, реализация и оценка на изпълнението на горепосочените проекти:

✓ Организационна дейност – практикантите ще имат възможност да участват активно в подготовката и провеждането на кръгли маси, лекции, четения, от посрещане на гости до изготвяне на презентации.

✓ Комуникационна дейност – практикантите ще имат възможност да работят с няколко от целевите групи на фондацията: на първо място, автори и преводачи, но също така редактори, издатели и др. агенти от книжната верига, като допринесат за развитието и привличането на нови публики, ще поддържат социалните мрежи на ФЕК и ще имат възможност да проявят креативност при промотирането на всяко едно събитие.

✓ Проучвателна дейност  – тази насока на работа предвижда задачи, чрез които практикантите ще имат възможност да допринесат чрез своите индивидуални проучвания за успешната реализация на ключови за фондацията проекти по отношение на състоянието на съвременната българска литература и художествен превод, незадължително свързани с текущите в съответния период на провеждане на практиката проекти.

Изисквания към кандидатите:
•  Да се обучават в релевантна специалност;
•  Да са запознати с дейността на фондацията;
•  Да имат висока езикова култура;
•  Да владеят свободно английски език;
•  Да имат интерес в областта на журналистиката и публицистиката;
•  Да имат интерес и познания за работа със социални медии и интернет маркетинг;
•  Да имат висока компютърна грамотност и добри технически умения;
•  Да могат да работят в динамична среда, с поставени крайни срокове;
•  Да бъдат отговорни, коректни и старателни при изпълнение на ангажиментите си.

Какво предлага организацията
Практикантите ще получат възможност да развият културмениджърски умения; да се запознаят с трудностите при управление на неправителствена организация; да подобрят своите комуникационни умения, организационни умения и способност за работа в екип; да установят професионални контакти с преводачи и писатели.

Ангажираността ще бъде съобразена с нуждите на организацията и графика на практикантите. При желание от тяхна страна, практиката им може да бъде заверена, ако учебният план на специалността им предвижда такава. Изборът се обозначава във въпросника за кандидатстване.

Ако проявявате интерес към предложените позиции за практика, моля, не по-късно от посочения краен срок, изпратете попълнен въпросник и своята професионална автобиография (CV формат) на Симона Илиева, координатор на Фондация „Елизабет Костова“, ел. поща: gb.fk1716716867e@ave1716716867ilis1716716867

Източник: Фондация „Елизабет Костова“