Осмо издание на „Мтел еко грант – природа с бъдеще“

23.03.2016 | Новини

От 23 март 2016 г. стартира набирането на проекти, финансирани по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще”.  

Програмата ще финансира безвъзмездно проекти за:
1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените видове ;
2. Насърчаване на практики за възпитание в опазване на околната среда за деца и младежи в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности

Задължителна целева група са децата и младежите до 19 г.Конкурсът е отворен и за идеи, които насърчават взаимодействието между професионалните природазащитници и училища, детски градини, читалища. Новост за тазгодишното издание е засилването на образователния и информационен компонент.

Общият бюджет на гранта през тази година е 25 000 лв., а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 5 000 лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват учебни заведения, еко-клубове и неформални ученически обединения; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза, читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училищни настоятелства.

„Мтел еко грант” е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията.
Осъществява се със съдействието на фондация „Помощ за благотворителността в България”.
Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа.
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 18 април, само онлайн на gro.f1709336731acb@s1709336731rukno1709336731k1709336731.

Формуляри и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма „Мтел еко грант”