Деца обучават деца в детско участие – по проект на Фондация „Партньори-България“

14.07.2015 | Новини

partnyori30 юни е последният учебен ден. За близо 600 деца от така наречените „детски съвети“ обаче 30 юни 2015 г. имаше и друго значение – това е последният ден на проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище“.

Проектът, чрез който бяха създадени и системно подкрепяни 26 детски съвета, започна през ноември 2012 г., в партньорство между Фондация „Партньори – България“, УНИЦЕФ България и Държавна агенция за закрила на детето, с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Той се осъществи пилотно в три области и осем общини– Монтана (Монтана и Вършец), Благоевград (Благоевград и Гоце Делчев) и Сливен (Сливен, Шивачево, Котел и Твърдица), като бяха създадени 17 училищни, 8 общински и 1 областен съвет.

Близо три години партньорите по проекта, децата от съветите и възрастни работиха заедно за създаване на подходящи условия и прилагане на принципите на детското участие на практика – за да получат децата по-добър достъп до процеса за вземане на решения по въпроси, които засягат живота и благосъстоянието им и да споделят своите виждания, да формират и отстояват позициите си и да работят заедно.

В последния етап на проекта акцентът беше върху изграждане на капацитет в местните общности и специалистите, които работят пряко с деца; разширяване на знанията и уменията на децата да бъдат носители на детското участие и да предават наученото на други деца; насърчаване на деца и възрастни да работят съвместно и занапред.

През януари и февруари децата от всеки съвет преминаха през еднодневни обучения, целящи формиране на знания за Конвенцията на ООН за правата на детето и принципите на детско участие, изграждането на умения за презентиране и аргументиране, както и обсъждането на реални проблеми на децата в общността.

UntitledПрез май и юни 2015 г. всички съвети получиха възможност да се включат в конкурс за организиране и провеждане на свои инициативи.

Общо 6 инициативи получиха финансиране и бяха осъществени през тези 2 месеца. В голямата си част те представиха идеята и формите на детско участие пред възрастни и обучаваха деца от училища извън обхвата на пилотния проект за принципите на детско участие и включването им при вземане на решения. Така една от целите на проекта – разпространяването на модела за насърчаване на детското участие чрез съветите – беше възприета от децата като тяхна цел и осъществена на практика в техните инициативи.

Заслужава си да се отбележи и фотоизложбата и интервютата със съученици, организирана от детски съвет от СОУ “Иван Вазов“ в гр. Вършец, която насочи вниманието към интеграцията на децата със специални образователни потребности и учениците от ромски произход.

През юни се проведоха и срещи на детски съвети със заинтересовани страни – възрастни в Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, и Сливен. Целта на тези срещи беше деца от съветите и възрастните да обсъдят заедно работата на съветите в рамките на проекта. Другата основна тема беше каква подкрепа е нужна на децата от съветите и как възрастните могат да им я окажат.

Untitled1Фондация „Партньори-България“ и партньорите по проекта проведоха и три заключителни регионални срещи в Монтана, Сливен и Благоевград, съответно на 5, 12 и 16 юни, както и срещи с ключови заинтересовани страни-възрастни. На тях присъстваха представители на местните власти, детските съвети, партньорите по проекта и ключови заинтересовани страни. В срещата в Благоевград се включи и заместник–министърът на младежта и спорта г-н Калин Каменов.

На всяка една от регионалните срещи децата представиха работата на съветите през изминалата учебна година. Беше отделено време за официално награждаване на съветите със сертификати за активно участие. На срещите представители на детските съвети и възрастни работиха заедно по групи, за да изведат насоки за успешната бъдеща работа на съветите.

Децата смятат, че трябва повече разбиране от страна на учители и родители. Очакванията им са възрастните да се интересуват повече от техните дейности, да подкрепят и насърчават техните идеи и акции. Биха желали участие на възрастните в техните инициативи, повече разбиране, доверие и приемане на децата като част от обществото. На срещите в трите области участниците имаха възможност да споделят мнението си за развитието и успеха на проекта, както и да очертаят бъдещите насоки. Най-значимият резултат от проекта според тях е, че децата са имали възможност да изразят свободно мнението си и че то е чуто.

partnyori2Според тях има и реална промяна у възрастните – засилен интерес към дейностите и идеите на съветите, положително отношение от страна на учителите и ръководството, промяна в мисленето на местните власти. Децата са се научили да постигат целите си, имат знания и умения да презентират своите идеи, така че да влияят върху политиките на училищно и общинско ниво.

И последно, но не и по значимост, специално внимание заслужават усилията на детските съвети от Монтана, които извоюваха стрийт фитнес площадка, която беше открита в деня на регионалната среща в Монтана – 5 юни. През 2014 г. децата организираха петиция в подкрепа на идеята си и само за една седмица събраха 2500 подписа.

По материали на Фондация „Партньори-България“