Становище на БДФ относно проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

23.06.2015 | Новини, Становища

БДФ изпрати становище до правосъдния министър Христо Иванов във връзка с предвидените промени в Закона за юридически лица с нестопанска цел. Становището е публикувано и в Портал за обществени консултации.

„Уважаеми господин министър,

От името на Сдружение „Български дарителски форум” – мрежата на големите дарители в страната, изразяваме подкрепа за идеите, регламентирани в проекта за изменение на закона за юридическите лица с нестопанска цел по инициатива на министерство на правосъдието, в изпълнение на приетата Стратегия за развитие на гражданските организации в България.

За нас като организация, която участваше в разработването на Стратегията, предложените промени са естествено продължение на дискусиите от последните няколко години за подобряване на средата за работа на гражданските организации в страната.

Мотивите ни за подкрепа са:

1. Прехвърлянето на регистрацията и отчитането на дейността на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще премахне съществуващите тежки процедури по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ в различни институции. За нас като организация на дарителите, от особено значение е, че ЮЛНЦ, които подават отчетите си в срок, вече ще бъдат видими в реално време, както и че се предвижда отнемане на статута „обществена полза” за онези, които не спазват това свое задължение.

2. Създаването на „Съвет за развитието на гражданското общество” ще подобри възможностите за директна комуникация между ЮЛНЦ и институциите на централната власт, което е важно за формирането на политики в полза на обществото.

3. Създаването на „Фонд за подкрепа на граждански инициативи” е доказано ефективен механизъм за финансиране на проекти на ЮЛНЦ, широко използван, както от други държави, така и от частни дарители в страната. Възможността за състезателен принцип между организациите и техните проекти при ясни правила е гаранция, че ще бъдат подкрепяни най-добрите и ефикасни идеи, за разлика от сега съществуващия механизъм за директно субсидиране.“