Пролетно залесяване в защитена зона „Плана“ – доброволческа акция на Екообщност

10.03.2014 | Новини

Втората доброволческа акция на фондация „Екообщност“ за залесяване през тази пролет е планирана за 15 март, заедно с техни приятели и партньори от ИГ Витоша, Изпълнителна агенция по горите, Горска семеконтролна станция София и  Пощенска банка, които финансират начинанието.

Защитената зона „Плана“ е недалеч от София, по поречието на р. Планщица (от мрежата Натура 2000 – на 25 км от София). Доброволците ще засадят фиданки от елша – тръгването е от София в 9:00 ч, връщане около 16:00 ч. Подробности за мястото и часа на тръгване от София ще бъдат изпратени на всички доброволци, записали се за участие на имейл – gro.g1713679997b-fpe1713679997b@eci1713679997ffo1713679997

За контакт и записване:  – Дима Котева, Фондация „ЕкоOбщност”, 0878 67 42 98
Краен срок за записване: 13 март 2013 г. (четвъртък)

Работата по залесяването ще възстанови приоритетно крайречно местообитание от типа 91E0* Алувиални (заливни) гори с черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior) по горното поречие на р. Планщица.

Транспорт до/от мястото, инструктаж, инструменти, фиданки и ръкавици се осигуряват от организаторите.

За следващата доброволческа акция за залесяване, планирана за 29 март, можете да прочете повече тук.