Стартира петото издание на грантовата програма Мтел ЕКО Грант

28.02.2013 | Новини

На 25 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата Мтел ЕКО Грант през тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:

  • Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
  • Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
  • Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на Мтел ЕКО Грант през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 10 000 лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и  определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация „Помощ за благотворителността в България“, която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма.

Формулярите и описание на необходимите документи за кандидатстване по програма Мтел ЕКО Грант могат да бъдат свалени от сайта на телекома. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март.