Стартира четвъртото издание на „М-Тел ЕКО Грант“

27.02.2012 | Новини

На 27 февруари за четвърти пореден път М-Тел ще стартира „М-Тел ЕКО Грант“.  Инициативата се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България“. Програмата подкрепя екологични проекти, като акцент е поставен и върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от наводненията през 2012 година райони.

Финансова подкрепа ще получат проекти в две области:

Първа област – опазване на биологичното разнообразие на диви видове животни и растения и културни породи животни и сортове растения чрез:

  • Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на видове*;
  • Дейности, предвидени за изпълнение в одобрени от МОСВ планове за управление на защитени територии и планове за действие за застрашени животински видове;
  • Насърчаване на отглеждането на традиционни локални сортове културни растения;
  • Насърчаване на практики за биологично земеделие.

(* с приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния червен лист със статут „Застрашен“ или „Уязвим“, както и видове за които има одобрен от МОСВ български план за действие)

Втора област – превенция и опазване на биоразнообразието в пострадали от наводненията през 2012 г. региони чрез:

  • Залесяване на водосбори на реки или язовири с превес на тези, при които има под 20% лесистост;
  • Възстановяване на старите речни корита или крайречната растителност.

Крайният срок за подаване на проектите е 23 март 2012 г.

Документи за кандидатстване можете да изтеглите от  сайта на М-Тел или фондация „Помощ за благотворителността в България“.