Правителството предложи закон за доброволчеството

07.11.2012 | Актуално, Новини

Целта на документа е да регламентира правните отношения в процеса на добрололчество и така да насърчи активната гражданска позиция, развитието на гражданското общество и солидарността.

С предложения законопроект за първи път се уреждат обществени отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност на територията на страната ни. Разписани са и основните принципи на доброволческата дейност, дадена е легална дефиниция на „доброволческа организация”, регламентирани са и правата и задълженията на доброволеца.В документа се посочват и лицата, в полза или чрез които се извършва доброволческа дейност,предвидено е възстановяване на действително направените разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческата дейност.
В определени случаи се предвижда застраховане на доброволеца срещу злополука или за вреди, причинени от него на трети лица, както и покриване на здравни и социални осигуровки. Предвижда се обучения и квалификация на доброволците. Доброволческите организации и формирования ще водят регистър на доброволците, които освен български граждани, могат да бъдат граждани на държави от Европейския съюз или трети страни.

В проекта е предвидено държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните закони.

Текстът може да видите: ТУК