Правителството прие Стратегия за развитие на гражданските организации в България

05.09.2012 | Новини

Стратегията цели да създаде подходящи условия за развитие на гражданските организации и да стимулира партньорството между тях и институциите на национално и местно равнище.

За изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации се предвижда създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към министър-председателя. Той ще координира, следи и оценява изпълнението на Стратегията, ще приема годишен (вкл. финансов) план за изпълнението й, ще анализира ефективността на отпуснатите публични средства за финансиране на гражданските организации, ще подпомага взаимодействието им с държавната и местните власти.

Сред мерките за постигане на финансова устойчивост на гражданските организации е насърчаването на дарителството – един от трите основни източника за финансиране на гражданския сектор (освен държавния бюджет и собствените приходи от членски внос, стопанска дейност и др.). Предвижда се също създаването и реализирането на прозрачен механизъм за финансиране на гражданския сектор в България, който няма да отменя финансирането, получавано от юридическите лица с нестопанска цел по условията и реда на съответните специални закони. От 2013 г. документът предвижда връщането на механизма на финансиране на граждански организации на конкурсен принцип.

В работната група по създаване на Проекта на Стратегията за развитие на гражданските организации участваха Красимира Величкова, директор на БДФ и Илияна Николова, директор на ФРГИ.

Повече подробности от документа, можете да видите на:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4026&g=