Хората с увреждания се нуждаят от смислени занимания, развитие на способностите и общуване по равнопоставен и себеутвърждаващ начин

25.09.2012 | Брой 16, Бюлетин

Какво е „Светът на Мария?

Това е фондация в обществена полза, създадена неотдавна от семейството на
Мария. Самата Мария е млада жена с интелектуални затруднения.

“На 35 съм, искам да си общувам.., искам някой, който да споделя всичко с мене. И аз също да споделям. Искам да се движа сама и да не ме е страх. Искам да съм самостоятелна и не искам да съм в тежест на никого. Каквато работа ми
дадат, бих работила, само да не е трудна.
Обичам музиката, искам да срещна принца на живота, като в приказките.” 

Това са думи на Мария. Всъщност тя не иска нищо толкова специално. По-скоро –  мечтае за това, което всички ние искаме за себе си – самостоятелност, приятели, работа, забавления – все компоненти на добрия живот. Със създаването на фондацията ние бихме искали да помогнем за подобряването на качеството
на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства и да подпомогнем личностната им реализация, чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Защо създадохте тази фондация?

Ние сме семейството на Мария и учредихме фондацията в подкрепа на хората с интелектуални затруднения, защото вярваме, че всеки човек е ценен и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Въпреки многобройните документи и инициативи в подкрепа на хората с увреждания, хората с интелектуални затруднения и ние, техните семейства, все още се сблъскваме с предразсъдъците на обществото и с бариерите, които то поставя пред техните основни човешки права – правото на образование и правото на труд. Ограниченият достъп до обучение за хората с интелектуални увреждания намалява възможностите им да работят и да се реализират, а  това води до социалната им изолация и бедност. Хората с интелектуални увреждания не могат да участват пълноценно в живота на общността, често са физически изолирани в своите домове или в институции.

За това наш основен приоритет е подкрепа на хората с интелектуални увреждания за получаване на реален достъп до качествени услуги, обучение и до заетост.

Какво, според вас, не знае обществото за хората с интелектуални затруднения?

Според Американската асоциация за интелектуални увреждания и затруднения в развитието, интелектуалното затруднение се характеризира със значителни ограничения както в интелектуалното функциониране (разсъждаване, учене, решаване на проблеми), така и в адаптивното поведение, което обхваща набор от ежедневни социални и практически умения. Интелектуалните затруднения не се лекуват, защото не са заболяване в истинския смисъл на думата, но адаптивността на хората може да бъде значително подобрена с подходящо обучение, насочено към упражняване на ключови умения.

И какво бихте опитали да промените чрез фондацията, за да бъдат тези хора интегрирани?

Настоящите проекти, които развиваме с активната методологическа подкрепа на нашите приятели и парнтьори от холанската фондация “Де Пасарел” на територията на  София, са Дневен център за трудови дейности за лица с интелектуални затруднения и Защитено кафене. Потребители на центъра са младежи с лека и умерена умствена изостаналост, които имат интелектуални и адаптивни ограничения, и които могат да функционират в сигурна и непроменлива среда.

Дейността на центъра е свързана с разбирането, че младите хора с подобни увреждания имат нужда от подкрепа и стимулация, за да разкрият своя потенциал и да го развият. Че както всички останали хора, те изпитват удоволствие от ангажираността си със смислени занимания, които им позволяват да развиват качествата си, както и да общуват с останалите хора по равнопоставен и себеутвърждаващ начин. Трудът помага да се развие чувство за отговорност и индивидуална значимост, затова и си поставихме за цел да изградим
кафене от типа „защитена работилница“. То ще бъде място за трудови занимания,
съобразени с индивидуалните потребности на заетите в него. Ние смятаме, че ако младежите с интелектуални затруднения имат работа и собствени доход, ще бъдат с друго самочувствие и самоопределяне и околните ще ги ценят по различен начин. Също така, работим активно по подготовката на проекти за подкрепена заетост, съвместно с партньорски организации от САЩ и Великобритания.

Безспорно е, че усилията на правителството и институциите, които осъществяват социалната политика, са от първостепенна важност за социалното включване на хората с интелектуални увреждания. Но това, за което трябва да помислим, е присъстват ли тези хора в живота ни, те наши приятели ли са? Дали те са приобщени на неформално, а не институционално ниво? Политиките,
насочени към социалното включване, нямат нищо общо с неформалните
взаимоотношения. Истински ценно е да видим живота на хората с интелектуални
увреждания през призмата на човешките  взаимоотношения. В основата на обществения морал, извън политиките, е да приемем, че те имат същото достойнство, равнопоставеност, права и мечти, подобно на всички останали.

Необходима е промяна в нагласите на всички хора към правата на хората с интелектуални затруднения. Те могат да бъдат щастливи, само ако са обкръжени от хора, които ги уважават, обичат и ценят такива, каквито са. Това е и нашето вярване и към това са насочени усилията на нашата организация.

Учредители на фондация „Светът на Мария” са Гроздан Караджов и Цецка Радева.

Гроздан  Караджов притежава Магистърска степен по „Право” от СУ „Св. Климент Охридски”.
Професионалната му кариера започва през 1990 г. със създаването на Българско
сдружение за честни избори, като по-късно през същата година става програмен
директор във фондация „Отворено общество”София. През 1997г. започва работа като
главен секретар на Министерството на транспорта и комуникациите и председател
на борда на директорите на БТК. В периода 1998-2003 е член на надзорния съвет
на директорите на Българска Пощенска Банка и член на борда на директорите на RILA SOLUTIONS. От 2001 до 2004 г-н Караджов е
Изпълнителен директор на фондация „Демокрация”. В следващите години е инициатор и създател на редица успешни бизнес начинания. Член е на управителния съвет на Център за икономическо развитие.

Цецка Радева е изпълнителен директор на Фондация „Светът на Мария”.  Дипломиран магистър в СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Класически и нови филологии.” Специализира „Управление и развитие на бизнеса” в Университета Ланкашир, Великобритания.
Заместник-председател е на УС на Българската асоциация на професионалните
преводачески агенции и учредител на European Language Industry Association.
Член е на борда на директорите на Българското бюро за конгресен туризъм.

През 2006 г. получава престижната награда „Златно перо” за принос към българската култура.  Основател и мениджър на една от най-големите компании, доставчици на преводачески услуги в България – Interlang и един от създателите на водещата компания за организация на събития – Event Design.