Филантропията през 2011 г. през погледа на членове на БДФ

20.01.2012 | Брой 13, Бюлетин

Фондация „Благотворител“

Фокус на усилията ни през 2011 г. са общочовешките добродетели. Решихме, че е крайно време да започнем да се учим да живеем според най-възвишените ценности, които всеки носи в сърцето си. Завършихме проект „Добродетели” в 3 детски градини и започнахме „Работилница за добродетели” в 4 средни училища.

Работилницата за добродетели (стартира на 01.08.2011 до 31.07.2012) е напълно различен от проектите, които фондация „Благотворител” е изпълнявала досега. Финансиран е от Държавния бюджет за 2011 г.  Целта му е да подпомогне нравственото и духовното образование на младежи от средните училища чрез осъзнато практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието. Целева група са 500 младежи на възраст 16-18 години от средните училища ПГ „Георги Сава Раковски” и СОУ „Св. Климент Охридски” в Костенец, СОУ „Неофит Рилски” в Долна баня и СОУ „Христо Ботев” в Ихтиман. 36 млади хора, избрани на конкурсен принцип, преминаха едноседмично специализирано обучение за преподаване на 36 общочовешки добродетели сред които: щедрост, радост, отговорност, търпение, смелост, любов, благодарност, себеотстояване, решителност, единство…

Резултатите от обучението многократно надхвърлиха очакванията на всички участници. Създаде се изключително позитивна, трансформираща атмосфера, в която младите хора общуваха приятелски и разгърнаха своя талант. След обучението те започнаха  да преподават придобития опит на своите връстници в часовете на класа в 20 паралелки, да организират различни интересни инициативи. Интересът към заниманията нараства и все повече класове имат желание да се  включат в дискусиите по важните за всеки теми. Проведоха се открити уроци, на които присъстваха 45 педагози от софийска област.

Предвижда се създаване на учебно пособие – Методика за преподаване на добродетели, в която да бъдат представени 36 общочовешки добродетели. Целта на пособието е да се опишат принципите, методите и средствата, чрез които могат да се практикуват добродетелите. В първата част са описани принципите, методите и похватите за преподаване и практикуване на добродетелите. Във втората част ще бъде представен опитът на учениците в презентиране на добродетелите и тяхното ефективно прилагане в ежедневното общуване в училище и в общността.

Фондация „Елизабет Костова“

Идеята, която ние определяме като иновативна и различна през 2011г., е Националният конкурс за превод на песни и клипове „е-Мерси за превода!”. Конкурсът е част от едноименния проект „е-Мерси за превода!”, който се осъществи от Съюза на преводачите с подкрепата на дарителска програма М-Тел Грант.
Инициативата използва нестандартен, но близък до учениците „езиков жанр” – преводи на песни. Акцентът се поставя върху доброто познаване и майсторското използване на български, а не върху владеенето на чужд език. В конкурса участваха ученици от VIII до XII клас, без значение от жанра на избраната песен. С помощта на комуникативна медия и жанр, близки на подрастващите, се насочи вниманието към важността на превода и езиковата култура въобще, които иначе са в упадък. В „е-Мерси за превода!” участваха над 400 ученици.

През 2012 г. очакваме благотворителността да бъде с малко повече фокус върху изкуството и културата. Бихме предложили на БДФ да учреди специална награда за дарител в областта на културата, както и да се повиши стандарта и прозрачността на филантропския акт.

 Фондация „Лале“

Продължаващата криза промени начина на функциониране на обществото и много неща във филантропията. През изминалата година се търсеха по-ефективни и по-целенасочени  дейности и програми.

Проектът и моделът „Борса на проекти и идеи” предлагат нещо различно, ново, интересно, динамично и отговарящо на нуждите и интересите и на гражданските организации и на бизнеса – взаимноизгодно сътрудничество. Реализираните през 2011 г. борси доказаха, че моделът е много успешен в България. В рамките на 7 борси в Плевен, Русе, Пловдив, Пазарджик, Варна, София и Търговище през 2011 г. бяха сключени 262 сделки между бизнеса и граждански организации на стойност 231 850 лв. Десетки други срещи, сделки и конкретни форми на сътрудничество бяха уговорени в дните след борсите.

През 2012 г. очакваме да се говори и работи повече за сътрудничество, за обединени ресурси с цел постигане на повече и по-добри резултати за повече хора.

 Фондация „Помощ за благотворителността в България“

Субективното ни усещане е за спад на даренията през 2011г.– и като брой, и като обеми, заради общата финансова криза и нестабилност. По-малките финансови възможности, обаче, доведоха до по-голяма загриженост за на даренията и програмите. В този смисъл, сме на мнение, че „нямането” имаше своите позитиви. Работата на ФПББ доказва обективно тази тенденция – дарителите са много по-склонни да се вслушат в съвети как да организират даренията си.

От друга страна, 2011-та за България беше година на политически избори 2 в 1 – за президент на републиката, и за местни власти. Наблюдаваме ръст на даренията към общините, но зад това откриваме познатата форма на подкрепа към политически субекти.

Устойчивост виждаме в липсата на адекватна политика и поведение от страна на държавата. Няма промяна в механизмите за насърчаване на дарителството, а съществуващите не дават резултат, защото не се основават на анализ на практиките и не са обвързани с дългосрочна стратегия. Освен н а практически неизползваеми регулации (като Закона за меценатството например), без координация и стратегия сме обречени на неефективност – да заплащаме медицинска апаратура, докато нарочни финансиращи програми стоят неизползвани и рехабилитация на деца с ДЦП (детска церебрална парализа), докато НЗОК плаща пълния пакет рехабилитации само на 5 деца годишно.

Устойчива е тенденцията големи благотворителни кампании да се осъществяват от субекти, които по дефиниция имат друга обществена функция: президентската институция провежда кампания за набиране на средства „Българската коледа”, btv провежда доброволческа кампания „Да почистим България”.

Сред най-успешните проекти на ФПББ бихме наредели Стипендиантската програма „Готови за успех”, която за шеста поредна година подкрепи отлични ученици и студенти – сираци или полусираци. Средствата, които се осигуряват само от дарения, тази година бяха близо два пъти повече от миналата – 167 000 лева. Годишни стипендии получиха общо 111 отличници – средният успех на стипендиантите през тази учебна година е Отличен 5,96.

Доброволчеството е приоритетна сфера на развитие за ФПББ. От четири години насам, два пъти годишно Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Американската търговска камара в България организират националните доброволчески дни, на които служители на десетки фирми работят доброволно за нестопански организации и обществени институции. През 2011-та проведохме две издания на „Дни на доброволчеството” с над 1100 служители – доброволци. Съвместната програма на ФПББ и АмЧам бе отличена в категорията “Най-сполучливо партньорство” на наградите „Най-голям корпоративен дарител“, които се връчват от Българския дарителски форум.

През 2011 година успешно продължават партньорства между фирми и неправителствени организации. За отбелязване са успехите на детските организации в България – Фондация „За нашите деца” успя да организира серия от фондонабиращи и информациони събития с участието на известни лица от бизнеса, културата и политиката и подкрепени от много медии и дарители. Радваме се, че българска фондация намери своя път към индивидуалните дарители и бизнеса и успява да набира повече местни пари за изпълнение на мисията си.

Трудно можем да прогнозираме положителни промени през 2012 г. Финансовият спад трайно засяга корпоративния сектор. Спирането на държавния фонд, подкрепящ НПО, липсата на нови донори, както цялостният спад на възможностите за финансиране на нестопански организации, ще доведат до отрезвяване в третия сектор. Нестопанските организации ще се обърнат към търсене на местни ресурси. Очакваме ръст на доброволчеството, за сметка на даренията – било то директни или чрез КСО програми.

 М-Тел

Устойчива тенденция, която се запазва през последните няколко години, е високият процент на хората, които избират да даряват чрез SMS. Бързо, лесно и удобно. За щастие все по-голяма роля се отрежда и на отчетността, прозрачността в рамките на една кампания. Хората могат да проверят къде и точно за какво са отишли дарените от тях средства.

Вече можем с гордост да отчетем, че при все повече организации се наблюдава и тенденция за осъзната и дълбоко премислена стратегия за подпомагане на обществото. Ако преди жестовете на дарение са били спорадични, еднократни актове, продиктувани предимно от спонтанното желание да се окаже помощ, то сега все повече се залага на устойчивост чрез дългосрочни инвестиции и кампании.

Полето, в което все още има какво да се работи, припознавам в сферата на медиите, където за съжаление все още не са малко примерите как дарителските инициативи се приемат единствено като PR акции. Нещо, което е много далеч от реалността и има много работа, за да се промени подобно мислене, тъй като то подвежда публиките и определено не помага да се развиваме като гражданско общество.

В една такава ситуация М-Тел, със своята ясна позиция на кого и защо помага, със своите дългосрочни цели и проекти, е иноватор, чиято пътека тепърва ще бъде отъпквана и разширявана.

Позитивен пример е дарителската кампания на Райфайзен „Избери, за да помогнеш”. Форматът й позволява всеки сам да избере обществено значими здравни, социални, културни или еко каузи, за които да дари, но и да припознае като свои. Кампанията е стойностна, защото е и дългосрочна.

Сходен пример е кампанията 1788, която М-Тел реализира четвърта поредна година. 1788 е кратък номер, на който клиентите ни могат да подкрепят пет социални каузи:

• Специалното защитено жилище към Дома за деца и младежи с увреждания в Мездра;

• Осиновено семейство от SOS Детски селища;

• Обучението на кучета-водачи за незрящи от фондация „Очи на четири лапи”;

• Проектът „Ти не си сам” на фондация „Априлци”;

• Фонд за деца с церебрална парализа „Нека повярваме” на Фондацията в помощ на благотворителността в България.

Дарителският номер открихме през 2008 година в помощ на традиционно подкрепяните от компанията каузи. Много от тях подкрепяме повече от 5 години. От тази година към четирите основни проекта бе включен и фондът за деца с увреждания, открит от Фондацията в помощ на благотворителността в България по наша инициатива.

Чрез дарителската кампания 1788 М-Тел дава възможност на своите клиенти и служители да допринесат към даренията в полза на социалните проекти, подпомагани дългосрочно от компанията. От 2008 година до момента дарените от М-Тел средства за тези проекти са в размер на близо 500 000 лева. За същия период, допълнителната финансова помощ, която организациите са получили от изпратените SMS-и на краткия дарителски номер, се равнява на още близо 100 000 лева.

Всички желаещи да се присъединят към набирането на средства могат да изпратят SMS на кратък номер 1788. В края на всяка година средствата се разпределят поравно между проектите. Цената на всеки SMS е 0,60 лева с ДДС. Мобилтел удвоява събраната сума.

Силен за 2011 година беше и проектът на UNICEF „Семейство за всяко дете”. Приемната грижа е кауза, която в голяма степен заслужава общественото внимание, тъй като децата трябва да се извадят от институциите и да получат семейна среда.

Осъзнаването, че всички ние сме в състояние да променим много неща в положителна посока – това е разковничето на устойчивото развитие. И още нещо – дългосрочност. Без съмнение, всяка помощ, дори еднократната е от полза. Но истинската стойност е закодирана в дългосрочните проекти. Ето защо ние ще продължим да следваме основната си линия на отговорност към нашите клиенти и служители, към заобикалящата ни среда и към обществото.

През 2011 ще се фокусираме върху приемната грижа, тъй като, както вече отбелязахме, това е тема, която е с висока социална тежест, поради значимостта на каузата, която съдържа – осигуряване на семейна среда за всяко дете.