Закони, регламентиращи дарителските практики в България

29.07.2011 | Нормативна рамка

Регламентира възможността за ползване на данъчно облекчение при дарения, извършени и декларирани от физически лица.

Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението, като варира от:

>>> до 5% при дарения в общия случай към юридически лица с нестопанска цел, здравни или лечебни заведения, специализирани и образователни институции, културни институти, БЧК, УНИЦЕФ и много др.;

>>> до 15% от сумата от годишните данъчни основи при дарение за културата по реда и условията на Закона за меценатството;

>>> до 50%, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2020 г. (източник Министерство на финансите)

Определя реда и условията, при които даренията от юридически лица могат да бъдат признати за разходи.

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер:

>>> до 10% от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в общия случай в полза на юридически лица с нестопанска цел, здравни или лечебни заведения, специализирани и образователни институции, културни институти, БЧК, УНИЦЕФ и много др.;

>>> до 50% от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция.

>>> до 15% от счетоводната печалба при безвъзмездно предоставена помощ при условията и по реда на Закона за меценатството;

>>> за данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1.01.2020 г. (източник Министерство на финансите)

Определя условията и реда за данъчни облекчения при безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки от юридически лица към оператор на хранителна банка.

При даряване на имущество лицето, което го получава, дължи данък. Този данък постъпва в общинския бюджет. ЗМДТ определя условията за освобождаване от данъка при придобиване на имущество по дарение.

„Дарение за култура“ е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.” Текстовете в закона регулират данъчните облекчения при дарения за култура, направени при условията и по реда му.

Още: