Доброволчеството има нужда да бъде регламентирано

31.03.2011 | Брой 9, Бюлетин

Ваня Нотева – експерт младежка дейност в БЧК

Ваня Нотева представя няколко аргумента, в полза на тезата, че доброволчеството трябва да бъде регламентирано:

От гледна точка на младежта:

Може да бъде част от образователната система и създава възможности за практическо приложение на интересите и усвояваните знания;

От ранна възраст има възпитателна роля за ангажираност към собствения живот и желание за принос към микро средата;

Подпомага професионалното ориентиране и допринася усвояването на опит за бъдещо развитие;

Създава социална среда и контакти, които са изключително значими в контекста на виртуализираните комуникации;

От гледна точка на обществото:

Допринася за създаването на гражданска позиция и участие на различни уязвими групи в разрешаване на проблемите им.

В много държави до 5% от БВП се формира от доброволен труд, което повишава стандарта на живот на населението.

От гледна точка на бизнеса:

Развива корпоративна социална отговорност и допринася за устойчивото му позициониране;

Допринася за имиджа и общественото доверие;

Създава условия за успешни и ефективни комуникации между частния сектор, държавните структури, неправителствените организации и обществото;