Тенденции в благотворителността в България през 2011 г.

29.11.2011 | Анализи

През 2011 г. компании, фондации и граждани са дарили 104 304 174 млн. лв. за различни благотворителни каузи. Това е ръст с 4.95% сравнено с 2010 г .

Най-значителни като обем са даренията за бюджетните предприятия – 25 623 038 лв. (42,80% от всички дарения), следвани от тези за юридическите лица с нестопанска цел с 15 350 551 лв.(25,64%) и такива за здравните и лечебни заведения с 7 875 269 лв.(18,40%). През 2011 г. бизнесът най-често дарява за юридически лица с нестопанска цел (1 842 получени дарения), бюджетни предприятия, здравни и лечебни заведения“ (1 246) и детски ясли, градини, училища и вузове (1 231).

Най-предпочитаната област за дарение от страна на компаниите е „Образование и наука” – кауза, за която са дарили над 22% от представителите на бизнес сектора в страната. След нея се нарежда социалната сфера – около 19% от участвалите в проучването компании, третото място заемат областите „Култура и изкуство“ и „Здравоеопазване“– и двете с 12,9%, а непосредствено ги следват „Екология и околна среда“ и „Спорт“ (11,29% и за двете области).

През 2011 г. се наблюдава осезаемо намаляване на размера на общото финансиране, направено от участващите в проучването фондации, спрямо 2010 г. – спадът е с близо 42%. Над 21% от участвалите в проучването фондации обаче регистрират увеличение на обема на нефинансовите дарения, спрямо същите през 2010 г.

През 2011 г. най-предпочитаната област за дарение от страна на фондациите е същата, както и при компаниите – „Образование и наука“. За нея даряват над 23% от участвалите в проучването фондации. „Човешки права и развитие на гражданското общество“ е втората предпочитана от тях сфера, следвана от „Социални дейности“ (15.79%), „Култура и изкуство“ (с 13.16%) и „Здравеопазване“ (с 10.53%). Като по-малко предпочитани области за дарение остават „Екология и околна среда“ (7.89%), „Спорт“ и „Инфраструктурни проекти“ (с по 5.26% всяка). През 2011 г. (подобно на предходната) най-честите получатели на дарения от страна фондациите са били гражданските организации (малко над 26%).

През 2011 г. се регистрира ръст и при дарителите – физически лица с близо 12% спрямо 2010 г., както и ръст на направените дарения от тях с 10% (или с 272 855 лева), спрямо даренията през 2010 г. С най-голям размер на финансови дарения, както и брой дарители, е категорията „Юридически лица с нестопанска цел“ – с 1 073 522 лева, което е близо 36% от общия размер на всички декларирани през 2011 г. дарения от страна на физическите лица. На следващите три позиции се нареждат категориите „Регистрирани в страната вероизповедания“ (414 697 лева), „Лечебни заведения“ (369 509 лева) и „Бюджетни предприятия“ (354 629 лева).

Най-голямо увеличение на даренията регистрира категорията „Център „Фонд за асистирана репродукция“, където нарастването е близо 360%. На второ място са даренията, направени в полза на „Бюджетни предприятия“ с увеличение от близо 168%, а на трето и четвърто са съответно „Център „Фонд за лечение на деца“ (около 139% увеличение) и „Лечебни заведения“
(близо 126% ръст). През 2011 г. увеличение с условна стойност 100% бележи и категорията „Дарения за култура“, за която през 2010 г. няма регистрирани дарения от страна на физическите лица.
С най-малко дарители – физически лица през 2011 г. са „Център „Фонд за трансплантации“, център „Фонд за асистирна репродукция“, фонд „Енергийна ефективност“, както и даренията в полза на кулутурата и накозависими лица и комуните за наркозависими.

Какви са тенденциите? 

  • Най-големите дарители в България остават компаниите.
  • Най-предпочитаната сфера за дарение e „Образование и наука”, която измества фаворитът досега „Социални дейности“.
  • Намаляло е финансирането от страна на фондациите в България.
  • Две значими разлики между 2011 г. и 2010 г. са увеличението на даренията от страна на физическите лица, направени в полза на бюджетните предприятия (нарастнали са като обем над два пъти в рамките на една година), докато здравните заведения са получили два пъти по-малко средства през 2011, спрямо 2010 г.
  • Сред основните мотви за дарение хората посочват конкретното предназначение на средствата, следвано от идеята за обществената полза от дарението и от присъствието на различни кампании в медиите. Едва 0.7% даряват заради данъчните облекчения.
  • Като основни проблеми пред дарителите са посочени лошото финансово състояние на хората (близо 60% от дарилите отговарят така), появата на лица и фирми- измамници е пречка за 20% от дарителите, липсата на достатъчно сериозни данъчни облекчение възпира едва 1.3% от хората да дарят.
  • 2011 г. е годината с най-много организирани кампании за набиране на средства за лечението на лица над 18 години. Само в системата DMS те са 122.
  • През 2011 г. набирането на средства от благотворителни кампании чрез sms и телефонни обаждания в България е намаляло с над 35% в рамките на година.
  • Гражданските организации и бизнесът осъществяват ефективни партньорства в реализирането на различни кампании и програми;
  • Все повече индивидуалните дарители се заявяват като такива – те правят дарения за различни каузи или сами основават фондации за решаване на проблеми, които са идентифицирали като важни.

Целият анализ на дарителството за 2011 г. можете да прочетете ТУК.