Споделете мнението си за гражданския сектор!

23.09.2010 | Новини

Насърчаваме ви да изкажете мнението си за НПО сектора в България и да дадете препоръки за развитието му до 2014 г. на www.eeagrants.org/ngoconsultation.
Ето защо:
Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн продължават подкрепата си за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа и през следващия програмен период (2009 – 2014 г).в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ЕИП) и Норвежката програма за сътрудничество.
През посочения период ще бъдат предоставени над 100 милиона евро за страните от Централна и Източна Европа именно за програми в подкрепа на развитие на гражданското общество. Тъй като неправителствените организации ще могат да кандидатстват и по различни приоритетни области извън НПО Фондовете, се очаква подкрепата за сектора като цяло да нарасне.
Предложенията на страните – донори за подкрепа на гражданското общество за периода 2009-2014 г. са отворени за обсъждане с представители на НПО сектора, както от страните – донори, така и от 12-те държави, в които се оказва подкрепа. Консултативният процес стартира на 10 септември и ще продължи до 22 октомври 2010 г. Въз основа на направените от вас препоръки страните -донори ще разработят Насоки за подкрепа на НПО програми, които отново ще бъдат подложени на широко обсъждане.
Само ако активно участвате в процеса по консултиране, подкрепата за гражданския сектора в страната ще отговаря на реалните му нужди.
Вашето мнение е от значение!
Повече информация може да намерите на сайта на ФРМС, която е оператор на НПО Фонда в България.