Дарителството за социални каузи е още по-важно във време на криза

30.06.2010 | Брой 5, Бюлетин

Мария Петкова, директор на фондация Лале

Мария Петкова е директор на фондация Лале от основаването й в края на 2004 г. Работила е като координатор на програмата на Обединени Холандски фондации за финансиране на проекти в социална сфера в България, в Института на Световната Банка във Вашингтон, във фондация Отворено Общество, както и в Канцеларията на Президента на Република България. Мария Петкова е Рицар на Ордена на Орание–Насау, присъден от Нейно Величество Кралицата на Нидерландия за особени заслуги в дейности, посветени на обществото, за окуражаване и подпомагане на другите.

Много дарители приемат социалните каузи за свои и това е напълно естествено. Дарителите са преди всичко хора, които се вълнуват от съдбите на другите. Тази връзка, това съпричастие ги прави истински хора. Дарителството, включително за социални каузи, във време на икономическа криза е трудно. Поради кризата намаляха даренията в пари, но пък това провокира да потърсим и използваме и други начини за дарителство. И ако за бизнеса и гражданските организации е сложно, нека не забравяме, че още по-трудно е за хората, които са загубили работата си, които имат две, три или повече деца, хората с увреждания или тези, които имат деца с увреждания.

Дарителството често започва с емоция, но то е много сериозно нещо и трябва да се прави с необходимата отговорност и професионализъм. Времето на стихийното дарителство вече отминава. Дарителите трябва да знаят какво реално искат да променят с дарението, за кого е нужна тази промяна, доколко тя е реалистична и устойчива, финансово ефективна ли е, колко хора засяга…Защото не само актът и размерът на дарението имат значение, а най-вече начинът по който то е използвано и положителните промени в живота на хората, постигнати чрез него.

Фондация Лале работи за подобряване на живота на хората в България и особено на тези, които имат временни или трайни затруднения при пълноценното си участие в живота на семейството и общността. Това е важна и сериозна мисия, защото по всяко време и във всяка страна има хора, които се нуждаят от подкрепа. Социалните проблеми не са присъщи само на страните в преход, не се появяват само в периоди на криза, нито са свързани само с недостиг на средства. Ако се вгледаме в хората около нас – в трамвая, на улицата, на пазара – ако ги заговорим, ще видим, че всеки носи трудностите си и има моменти, когато присъствието или липсата на подкрепа променят живота му.

За нас е важно сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса и държавата за създаване на възможности за развитие на обществото и гражданите му. Затова повечето ни дейности са свързани с насърчаване на подобно сътрудничество, с ясни правила и параметри, ясни роли и отговорности. Това не е лесен и бърз процес. Нужни са общи виждания и целенасочени усилия, както и взаимно зачитане и разбиране в продължение на месеци и години от всяка една заинтересована страна.

Дарителството е част от успешното функциониране на компаниите. Затова то трябва да е стратегически премислено. Ясна стратегия в бизнеса води до висока ефективност. Компаниите залагат на реалистична стратегия за инвестиции и развитие. Същата логика важи и в дарителството. Благотворителните граждански организации не просто харчат пари за разнообразни идеи и проекти. Те знаят добре какви са нуждите, как тези нужди могат да бъдат посрещнати успешно и финансово ефективно.

Фондация Лале от години работи като инвестира в хора и общности. Всяка инвестиция е обмислена и проследена във времето. В среда, в която винаги има разнообразни нужди, дарителите не би трябвало да инвестират средства в проекти или дейности, които не водят до конкретни практически резултати, скъпи са, не са ефективни и не са устойчиви във времето. В последните 20 години на преход много се говори за децата в институциите. Всички знаят, че е важно да се реформират институциите, че на децата трябва да се предложат условия за развитие в семейството или в среда, близка до семейството. За разлика от говоренето, добрите практики в тази насока все още са трудни. По Коледа, по Великден, по всяко време на годината четем и слушаме за дарения, посещения, тържества в институциите за деца. Помагаме ли наистина на децата, когато подкрепяме институциите? Основна нужда на всяко дете е да има родители или близки, които го обичат и са винаги до него. Децата в институциите също имат нужда от любов, от трайно присъствие на близки хора, с които да споделят вълненията и тревогите си, на които да вярват, за които да са единствените и най-важните на света. Там обаче те винаги са едни от многото, от групата. Това е проблемът и болката им. Едва ли ще успеем като компенсираме липсата на любов с маратонки, ремонтиран покрив или тържество с песни и шоколад.

В същото време семействата на хиляди други деца имат ежедневни трудности и понякога са на ръба на решението да оставят детето си в дом, поне за известно време. Значително по-трудно е да се предостави подкрепа на тези деца и техните семейства в общността. За целта е необходима системната работа на местни организации. Фондация Лале и фондация Оук развиват партньорска програма за подкрепа на деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването.