Благотворителност и CSR в медиите през второто полугодие на 2009г.

09.03.2010 | Брой 2, Бюлетин

Как медиите в България отразяват благотворителността през второто полугодие на 2009г.

Журналистическите материали през периода и по темата, която ни интересува, могат да бъдат обособени в три основни групи – благотворителност, корпоративна социална отговорност и спонсорство. Благотворителността e най-широко застъпена в количественото отношение в сравнение с другите две тематични групи (81% от всички материали). В не малка част от текстовете, журналистите поставят знак за равенство между спонсорство и благотворителност и употребяват понятието като синоним (т.е – не разглеждат спонсорството като бизнес взаимоотношение).

На най-голям интерес се радват теми, свързани с дарителство в сферата на социалната политика и здравеопазването (проблемите на хора в неравностойно положение – институции за деца и възрастни, деца, които се нуждаят от лечение, хора с увреждания и др.), следвани от публикации за дарения и инвестиции в сферата на образованието (училища, университети, стипендии, допълнителна квалификация и т.н.) и културата и историческо наследство. Значителна част от материалите са свързани с възстановяването или изграждането на църкви и храмове, дарения на библиотеки и музеи, читалищна дейност. Най-малко са материалите, отразяващи инвестициите в спорта и екологията.

През периода се наблюдава изравняване между публикациите по темата в регионалната и националната преса. Съотношението практически е приблизително еднакво, с лек превес за националните печатни издания. Регионалният печат обръща по-голямо внимание на дори по-скромни като мащаб събития, но за сметка на това, осъществени на местно ниво.

Най-обичайният начин, по който медиите отразяват информацията, са кратките новини. Малка част от публикациите – едва 4%, са анализи и коментари.  Същото се констатира и по отношение на интервютата и портретните материали. Задълбочените материали по темата, с позиция и коментар (в това число и интервюта) представляват заедно 7% от общия обем материали.

Отношение. Най- висок процент от материалите са с неутрален характер, а с положително отношение към темата са 18% от тях. Тези, в които е заявено отрицателно отношение към темата или към проблема, са едва 4%, и обичайно са свързани с проследяване на скандали в дарителството (напр. проследяване на .„случая Горсов” и единични статии, отразяващи обществения отзвук от решенията на съда, материалите за злоупотреба с благотворителността, както и информации за кражба на дарения, серията публикации за неоползотворени 24 млн. лв. от Фонда за лечение на деца и одита на Сметната палата и др.)

Корпоративната социална отговорност. Анализът на наблюдавания период отчита провокиран траен медиен интерес към открояващи се корпоративни социални програми. Материалите, които отразяват корпоративната социална отговорност, са 8% от общия обем. В основната част от публикациите, медиите посочват имената на компаниите, цитират точните имена на техните програми и инициативите, както сферите и областите, в които влагат усилия по отношение на корпоративната социална отговорност. По-скоро са изключения кратките информации, в които се съобщава за инициативата или кампанията, без да се посочва компанията, която я подкрепя. При отразяването на темата, за социалната отговорност на бизнеса не е регистриран нито един материал с негативен тон. През периода ноември – декември публикациите на тема “Корпоративна социална отговорност” са най-много, защото тогава има и най-много събития, свързани с тази област.  Медията с най-висок брой публикации по темата е „Пари” (категорично заема първото място с 26 публикации и  има собствен конкурс за Корпоративна социална отговорност). „Стандарт” „Труд” и ” „24 часа” също имат повече публикации в сравнение с предишния период. В  първата петица е и “Капитал”, който макар и с 9 публикации (тъй като е седмично издание), се отличава сред медиите със сериозно внимание към темата. Dir.bg като един от лидерите сред българските Интернет- портали, следи информационния поток и също произвежда много новини, но основно, създадени от други медии. Все повече месечни списания също започват да обръщат внимание на темата благотворителността и в частност – корпоративна социална отговорност.

Акценти. Акцент, който присъства по-осезаемо в медиите е  партньорствата между НПО и бизнеса в благотворителните инициативи, като в материалите се съобщават имена на компании, както и имената на благотворителните им кампании. 

Остава видима тенденция медиите да са чувствителни към призиви от типа „Зов за помощ”,  които апелират към събиране на средства за тежко болни деца и възрастни хора, които нямат финансова възможност да се лекуват със собствени средства. Все така категорично в медийното пространството присъстват теми, свързани със злоупотреби и скандали в дарителството. Затвърждава се тенденцията да се отразяват усилията на различни сектори (НПО, частни лица, местна власт, бизнес, институции ) за постигане на обществени каузи.

Спада делът на публикациите за дарения и инициативи, подкрепени от партии и политици – в сравнение с първите 6 месеца –  те представляват едва 2% спрямо 8% за първите шест месеца от годината. Това може да се обясни, с отминаването на предизборните кампании и свързаните с тях публични събития, насочени към провокиране на симпатии чрез благотворителност.

Все по-често се отразяват инициативи на частни дарители.

Има засилен медиен интерес към различни законодателни промени или възможности за такива, които биха улеснили средата за дарителство в страната (напр. възможността за отпадане на ДДС върху благотворителните смс-и).

Въпреки единичните публикации, се откроява един нов поглед към темата Благотворителност, а именно дарението на органи от близките на починали.

В коментарните и аналитични текстове не липсва и критичен тон към едни или други неизпълнени ангажименти на държавата и опита да се прехвърлят институционални отговорности на отделни дарители или на бизнеса.

Анализът е по поръчка на Български дарителски форум. Изготвен е от Intelday Solutions и представя медийния интерес и нагласи към фактите и тенденциите в дарителството за периода юли – декември 2009г.