Благотворителността през 2009 година, годишен анализ на БДФ

31.03.2010 | Новини

Кой?

Компании – въпреки финансовата криза, обемът на даренията, направени от компании се запазва (70% от дарените през 2009 г средства са от бизнеса). През изминалата година обаче, компаниите освен директното финансиране, търсят различни алтернативни подходи за подкрепа на каузи, както и повече партньори (предимно от гражданския сектор) в реализирането на проекти. Усилията им целят да се запази ефекта от дейностите им, но същевременно да се оптимизират инвестираните ресурси.
Организации – близо 20% от дарените през годината средства идват от организации, които подкрепят различни социални, екологични, образователни каузи, каузи в сферата на здравеопазването и културно-историческото наследство.
Граждани – гражданите продължават активно да подкрепят с дарения различни каузи, особено чрез SMS и през интернет. Направените от тях дарения са около 10% от всички дарения през 2009г. Социологическо национално представително проучване, проведено през миналата година, показва, че 50% физическите лица са дарили чрез SMS за различни каузи.

За какви сфери?

Най-много средства под формата на пари, стоки и услуги са инвестирани в институциите за деца, в други социални институции и директно за хора в неравностойно положение и социално слаби;
На второ място по обем са даренията за лечение на хора и закупуване на медицинска апаратура;
На трето място са даренията за образование (под формата на стипендии, образователни курсове, книги, учебници, средства за обучение на деца в неравностойно положение и т.н.);
На четвърто място са даренията, направени за обекти, свързани с културно-историческото наследство – дарения за църкви и манастири, библиотеки, музеи и читалищна дейност.

За кого?

Oбщини;
Физически лица (предимно деца), които се нуждаят от лечение;
Граждански организации;
Училища, университети, академии.

Как?

Освен директните финансови дарения, компаниите все повече подкрепят определени каузи с доброволен труд или дарение на продукти и услуги. Тази година като тенденция се наблюдава компании да използват своите комуникационни канали и рекламни пространства за популяризиране на дадена кауза, което улеснява работата на организациите от гледна точка на привличането на съмишленици;
Медиите и институциите все така активно инициират благотворителни кампании;
Засилва се партньорството между бизнеса и неправителствения сектор при реализиране на различни кампании и програми. Бизнесът обръща повече внимание на концепциите за “устойчиво развитие” и се стреми към по-дългосрочни и цялостни програми, т.е. внедрява дарителските програми към цялостните стратегии за социално отговорно поведение на компаниите;
И през 2009 г. широко е използван подходът „маркетинг, свързан с кауза”;
Значително нараства броят на даренията, направени чрез SMS;

Какъв е обемът?

През 2009 г. над 45 млн. лева са дарени за различни благотворителни каузи, което е увеличение в сравнение с 2008 г., но процентно е значително по-малко, отколкото ръстът на даренията през изминалите 3 години.

Какви са тенденциите?

Видимо нараства ролята на социалните мрежи като инструмент за привличане на съмишленици за различни граждански и благотворителни инициативи;
Увеличава се броят на благотворителните кампании в публичното пространство – през 2009 г. са реализирани над 160 кампании, които набират средства;
През 2009 г. беше оповестено създаването на фонд “Трансплантации”, което накара дарителите да оттеглят или поне да намалят значително подкрепата си за подобни каузи. За съжаление, заявените от институциите инициативи не бяха реализирани и така поставиха много нуждаещи се в още по-тежка ситуация;
Нараства дарителството чрез SMS, както и броят на кампаниите, които набират средства по този начин;
Все по-често медиите сами инициират или подкрепят социално значими кампании;
Публични общински и държавни институции отново заявиха активност. През 2009 г. се реализираха редица благотворителни кампании за набиране на средства, инициирани от държавни институции, партии и политически лица.
През 2009 г. Министерство на финансите отново предложи промени в данъчните закони в посока стесняване обхвата на данъчните облекчения за дарения. Промените предвиждаха премахване на данъчните облекчения за дарители на образователни институции – училища, университети, академии. След активната намеса на група граждански организации (в това число и БДФ) облекченията бяха запазени;
През годината събитията, конкурсите и публичните дискусии на тема “Корпоративна социална отговорност” се увеличиха многократно. Министерство на труда и социалната политика прие Стратегия за корпоративна социална отговорност.
Най-голям процент от българите биха участвали в благотворителна кампания, ако тя е организирана от държавна институция – това сочат данните от национално представително социологическо проучване, проведено през миналата година. Втори по доверие сред гражданите са медиите. Най-малък е процентът на тези, които биха се включили в кампания, ако тя е инициирана от неправителствена организация.
През втората половина на 2009 г. най-коментираният случай, свързан с благотворителност и управление на държавни и дарителски средства, беше скандала, провокиран от одита на Сметната палата за дейността на Фонда за лечение на деца в чужбина. Този казус отново разколеба доверието на дарителите, особено по отношение на държавните институции.
Финансовата криза се отразява върху дарителството – отвъд конкретните обеми, кризата дава отражение и в конкретните практики. Въпреки че съкращават или замразяват бюджетите си, компаниите стават по-креативни по отношение на проектите си, въвличат повече своите служители и са много по-отворени към партньорства.