Благотворителността в България през 2010 г.

29.11.2010 | Анализи

През 2010 година не се наблюдава голямо намаляване на финансовите дарения от страна на участващите в проучването компании – спадът е 2.67 %, спрямо декларирания общ обем на даренията на същите компании през 2009 година. В два от най-големите сектори в България, които имат и водещо място по отношение на дарителството в страната (според официалните данни през последните 3 години) – мобилни услуги  и банков сектор, финансовата криза оказва най-силно негативно влияние върху обема на паричните дарения – респективно намаление с близо 27.5% на обема на финансовите дарения през 2010, спрямо 2009 година за мобилните оператори и намаление с близо 40% на обема на финансовите дарения през 2010, спрямо 2009 година за банките.

Добрата новина е, че компании от други браншове – представители на едрия и среден бизнес – бележат ръст на направените през 2010 година дарения спрямо даренията през 2009, което компенсира общото намаляване на размера на финансовите дарения и позволява техният обем през двете изследвани години да запази близки нива.

За разлика от финансовите дарения, където се наблюдава (макар и малко) намаляване на общия обем дарения, нефинансовите дарения бележат покачване с 6,6%.

Като цяло областите на даряване през 2010 година не бележат резки промени спрямо същите през 2009 година – на първо място са социалните дейности – 50% от общия обем. При тях отново най-честите бенефициенти на дарение са дейности и институции, свързани с деца – деца в риск, деца, лишени от родителски грижи и деца от институции.
Важно е да се отбележи интересът на дарителите към сферата на образованието и науката, която е посочена като втората най-предпочитана област на дарение (45.5%).

При получателите на дарения тенденциите пряко кореспондират с предходната категория. Най-честите бенефициенти са социални институции и граждански организации – с по 68%. При първите (социалните институции) най-голям е обемът на даренията в полза на институции за деца, следвани от институциите за възрастни хора в пенсионна възраст.

Гражданските организации са подкрепяни в няколко основни сфери – образование, социални дейности и екология.

Тук е много важно да се отчете факта, че тенденцията гражданските организации или конкретни техни инициативи да получават дарения от бизнеса става основно чрез посредничество на фондации. Повишаването на процента на гражданските организации като получатели на дарения чрез посредничеството на фондациите показва тенденцията, че бизнесът е все по-склонен да приема фондациите като равностоен партньор в осъществяването на различни инициативи, както и за споделянето на общи ресурси в подкрепа на обществено значими каузи.

За разлика от стопанските организации, които е нормално да са негативно повлияни от финансовата и икономическа криза в своята дарителска политика, фондациите бележат ръст в предоставянето на финансови дарения за обществено значими каузи.
Общият ръст на дарените средства за 2010 година е в размер на 977 080 лева, спрямо общата дарена сума от същите фондации за 2009 година, което прави повишение в размер на 13,8 %.

През 2010 година, въпреки положителния баланс в размера на финансовите дарения, близо 1/3 (35%) от фондациите са намалили обема на предоставяните от тях дарения, спрямо 2009 година.
Радващ е фактът, че все пак най-големият процент от фондациите – 43 %, включени в проучването, декларират увеличение на предоставяните от тях средства.

Най-честите получатели на дарения от фондациите през 2010 година са граждански организации – 80%. На второ място са физически лица (35%) – като най-често става дума за стипендии за образование или за скъпо струващо лечение, което не се покрива от НЗОК или няма фактическа възможност да бъде извършено в България. На последно място са образователните институции (1%).

Пълния текст на анализа можете да прочетете  ТУК.