Български дарителски форум представи тенденциите в благотворителността през 2008 година

24.03.2009 | Новини

За 4-та поредна година Български дарителски форум (БДФ) представи анализ на благотворителността в България, който регистрира основни тенденции и активни „играчи” в полето на дарителството, както и предпочитаните механизми за дарения.
През 2008 г. Форумът наблюдава ръст на даренията в сравнение с предходната, 2007 г., разнообразие на каузите и механизмите за даряване и по-професионално организиране на кампании от страна на индивидуални лица и организации. Все по-големи възможности при популяризирането на различните каузи дават новите социални мрежи в интернет. Тази година БДФ отделя специално внимание на ролята на медиите при отразяване на различни събития и практики, свързани с благотворителността.
Акценти в дарителската среда:
1) КОЙ?
– Компаниите – увеличава се обемът на даренията от компании (65% от дарените средства през 2008 г.). Повече компании реализират видима дарителска политика и все по-категорично идентифицират като свои важни социални каузи;
– Частните фондации – стават все по-често срещани “играчи” в полето на благотворителността и избират разнородни каузи;
– Граждани – увеличава се подкрепата от отделни хора за различни каузи, особено чрез дарения със смс-и и дарения през интернет (20 %).
2) ЗА КОГО?
– Най-много средства под формата на пари, стоки и услуги са дарени за институциите за деца, социално слаби и хора в неравностойно положение;
– На второ място по обем са даренията за лечение на хора и закупуване на медицинска апаратура;
– На трето място е подкрепата за каузи, свързани с образованието (под формата на стипендии, образователни курсове, книги, учебници, средства за обучение на деца в неравностойно положение и т.н.);
– Увеличават се даренията, направени за обекти, свързани с културно-историческото наследство, в това число – за църкви и манастири.
3) КАК?
– Освен директните финансови дарения, нарастват и даренията под формата на храни, стоки, услуги, доброволен труд (около 14 млн. лева);
– Все по-често даренията са резултат от организирани благотворителни търгове, концерти, изложби и друг тип събития, провокиращи интерес на потенциална дарителска аудитория;
– Засилва се партньорството между бизнеса и неправителствения сектор при реализиране на различни социални кампании;
– Набира популярност т.нар. „маркетинг, обвързан с кауза”;
– Значително нараства броят на даренията, направени чрез смс.
4) КАКЪВ Е ОБЕМЪТ?
– През 2008 г. над 40 млн. лева са дарени за различни благотворителни каузи, което е увеличение в сравнение с 2007 г., но процентно е по-малко, отколкото ръста на даренията през 2007 г. спрямо 2006 г.
5) КАКВИ СА ТЕНДЕНЦИИТЕ?
– Социалните мрежи в интернет се превръщат във водещи комуникационни канали за подкрепа на различни каузи и кампании;
– Увеличава се броят на благотворителните кампании в публичното пространство – през 2008 г. са реализирани над 150 кампании, които набират средства за социално значими каузи;
– Нараства дарителството чрез смс-и, както и броят на кампаниите, които набират средства по този начин;
– Засилва се интересът към каузи, свързани с образованието, но по-малко са инвестициите в екологични инициативи и организации;
– Все по-често медиите сами инициират или подкрепят социално значими кампании;
– И през 2008 г. Министерство на финансите предложи промени в данъчните закони в посока стесняване обхвата на данъчните облекчения за дарения;
– Продължава тенденцията кампании за набиране на средства да бъдат инициирани от държавни институции, партии и политически лица;
– През годината се появиха нови конкурси, които отличават добрите социални политики на компаниите;
– Финансовата криза се отразява върху дарителството – сравнено с края на 2007 г., в края на 2008 г. има спад на средствата за благотворителност.
5) КАК МЕДИИТЕ ОТРАЗЯВАТ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА?
– Имат силно изразена чувствителност по теми, свързани с благотворителността/даренията, особено, когато са лично ангажирани с конкретни благотворителни кампании. В частност медиите проявяват силна ангажираност и към теми, отнасящи се до измами и злоупотреби в тази сфера;
– По-рядко се публикуват задълбочени аналитични материали, свързани с темата, за разлика от чистото отразяване на фактологията в кратки или разширени новини;
– Като цяло професионализъм в журналистическите стандарти може да бъде отчетен при повечето материали;
– Основният тип медии, който отразява тематиката са печатните медии, в частност националните всекидневници;
– Благотворителността има видимо предимство в количественото си отразяване в медиите в сравнение с другите две тематични групи – спонсорство и корпоративната социална отговорност;
– Областите, към които медиите проявяват най-изразен интерес при отразяването на информациите са в сферата на социалните проблеми и здравеопазването;
– Все повече медиите обръщат внимание на дарителски инициативи на компании;
– Със засилен медиен интерес се ползват различни законодателни промени в сферата на дарителството.