Нов конкурс на фондация „ЕкоОбщност” по програма „Място за живот 2009”

17.05.2009 | Новини

Програма „Място за живот 2009” на фондация „ЕкоОбщност” е насочена към подпомагане работата на организации в страната по решаване на проблеми, свързани с подобряване условията на живот в градска и природна среда. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
Целта на програмата е да подкрепи развитието на устойчиво местно сътрудничество между хора, фирми, местна администрация, организации, институции и медии за грижа и опазване на природната и градската среда.
Приоритетни области за реализиране на проектите са:
• опазване и поддържане на биоразнообразието;
• облагородяване на градската среда;
• градска мобилност;
• управление и оползотворяване на отпадъците и водите;
• други, когато са свързани с разрешаване на остър екологичен проблем за местната общност.
Програмата ще подкрепи проекти, които ще насочат усилията си към:
• мобилизиране на хората по места за активни действия по въпроси и проблеми, касаещи тяхната жизнена среда;
• привличане и организиране на сподвижници и доброволци за осъществяване на конкретни дейности, касаещи природната и градска среда;
• изграждане на партньорства с организации, фирми, институции, местна администрация, медии и др. за реализиране на дейности, касаещи природната и градска среда.
С проекти в конкурса могат да участват организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове, както и организации регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ). Една организация или неин клон може да кандидатства само с един проект. За местни и регионални проекти предимство ще имат организации или техни клонове, които участват с проект, приоритетно засягащ общности от територията на административната област, в която са регистрирани и работят.
Максималният размер на финансирането, което ще бъде отпуснато за проект по програмата, е 5 000 лв. Предложените проекти трябва да са съобразени с капацитета на кандидатстващите организации въз основа на досегашния им опит.
Изискване за привличане на допълнителни ресурси: минимум 25 % от стойността на търсеното финансиране. Препоръчително е привличане на финансов или нефинансов принос от бизнес и други институции и организации, заинтересовани от развитието на съответното населено място, както и от хората живеещи там. Няма ограничение каква част от осигурения принос е под формата на материални, човешки или финансови ресурси, предоставени от кандидатстващата организация и/или партньорите й. Важно е да бъдат реалистично оценени. Програмата е национална и ще търси географско разнообразие на финансираните организации.
Максималната продължителност на проектите е 7 месеца. Началото на изпълнението на одобрените проекти следва да се планира от 15 юли 2009 година.
Срокът за кандидатстване е до 02 юни 2009 г. (вторник), 17:00 часа.
Всички необходими за документи и насоките за кандидатстване може да изтеглите от тук