Препоръки за подобряване средата за дарителство и Закон за меценатството

25.04.2007 | Новини, Становища

В края на Март 2007 г. с подкрепата на Министерство на Културата, Български дарителски форум организира дискусия на тема “Законът за меценатството- една година по-късно”. В срещата участваха заместник-министърът на културата Иван Токаджиев, експерти от Министерството на културата и Агенцията по хазарта, представители на неправителствения сектор, творци и дарители. Целта на дискусията беше да се направи преглед на средата и условията за меценатство и дарителство в България една година след приемането на Закона за меценатството. Бяха направени общи препоръки за подобряване на тази среда. Препоръките включваха приемането на ефективни стимули за дарителството в България и преразглеждане на данъчното законодателство в тази област, както и въвеждане на задължителен анализ и оценка на въздействието на нормативната уредба, свързана с дарителството. По отношение на Закона за меценатството участниците подкрепиха заложеното в Закона арт-лото, като препоръчаха то да разшири обхвата си към подкрепа и на други обществено полезни каузи. Отбелязана беше необходимостта от въвеждането на финансов минимум на даренията и разделянето им на еднократни и дългосрочни. Предложено беше и отпадане на забраната за популяризиране и реклама на меценатите, предвид това, че те са основно бизнес компании. Българският дарителски форум представи препоръките на Министерство на финансите, Министерство на културата и Агенцията по хазарта и предложи подкрепата си за реализиране на направените предложения.