Фондът за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Гърция обявява резултати

30.11.2006 | Новини

BG 2003/005-630-07 Фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Гърция
На 30ти ноември, 2006 приключват договорите по Фондът за малки проекти (ФМП) 2003. Фондът имаше за цел да подпомага малки не инвестиционни проекти от типа „от хора за хора”, да насърчава дейности от трансгранично естество, включващи местни институции и организации от граничните региони. Общата цел е да подпомогне граничните региони (Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково) да преодолеят трудностите, породени от относителната им изолация, и да създаде реални предпоставки за създаване на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата.
Общата стойност на всички финансирани проекти е 506 227 €. Осигуреното от програмата финансиране възлиза на 447 757 €, или 88,45% от общата стойност на проектите. Останалите 58 470 евро (11.55%) от общата стойност на проектите е съфинансирането, осигурено от изпълнителите на проектите, техните партньори или ресурси различни от PHARE. Договорите са сключени е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Финансирането на проекти, които отговарят на условията по Програмата е в следните граници: минимум 10 000 € and максимум 50 000 €.
Фондът за малки проекти насърчава сътрудничеството в следните области: • Местно икономическо развитие, включително туризъм; • Мерки за развитие на сътрудничеството в областта на здравеопазването и по-специално за споделяне на ресурсите и възможностите за това на трансгранична основа; • Развитие или създаване на възможности и ресурси за подобряване на комуникацията между трансграничните региони, включително в подкрепа на радио, телевизия, вестници и други медии; • Културен обмен; • Инициативи за насърчаване на заетостта, образованието и обучението.
Стартиралото през 2005 година набиране на проекти бе по Програма 2003. До крайния срок бяха подадени 78 предложения за финансиране. След тяхната оценка бяха подбрани 12 проекта: 5 от бенефициентите са граждански организации, 3 – образователни институции (2 училища и 1 университет) и 4 общини.
В изпълнението на подкрепените проекти са включени 13 партньорски организации, от които 1 e в България, а 12 са гръцки организации и/или местни администрации.
Резултати по Програмата накратко: По отношение на подобряване на информацията, умения, знания и опит: • 9 изследвания/проучвания; • 3 съвместни предложения за финансиране разработени и внесени; • 9 обменни визити между България и Гърция; • 5 състезания в различни области; • 3 мултимедийни продукта; • 6 отпечатани каталога; • 5 вида брошури/пътеводители; • 6 информационни листовки с общ тираж над 7 500 броя разпространени; • 5 интернет-страници; • 31 обучения с над 320 участници;
По отношение на работата в мрежа: • 9 нови структури (Инфо-центрове, мрежи, асоциации, клубове) бяха учредени и регистрирани; • Повече от 30 работни срещи;
Културни събития: • 3 значими културни събития, в това чисто изложби и фестивали,
Промоционални инициативи за Програмата: • 6 публикации в пресата и едно телевизионно предаване; • 5 пресконференции (2 в Гърция)