Документи и отчети

Учредителни документи, годишни доклади за дейността и финансови отчети

Основни документи на БДФ

Устав на БДФ

Етичен кодекс на БДФ
Стандарти за дарителски практики

Годишни отчети